állásinterjú
felkészítés

nyelvvizsga
mintafeladatok

szakmai nyelvvizsga
felkészítés

német
orvosi szaknyelv

német
magánórák

nyelvkönyvek

Főoldal              Elérhetőség       Bemutatkozunk       GY.I.K       Adatvédelem       Cookie       

Adatkezelési hozzájárulás

A személyes adatok védelméről szóló EU jogszabály (GDPR) értelmében adatai kezeléséhez hozzájárulását kell adnia. Kérem, adja meg hozzájárulását, hogy a jövőben is értesíthessem. Amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá, úgy sem e-mailben nem értesíthetem, sem pedig telefonon nem hívhatom fel.

Név:
E-mail:
Telefonszám:
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal - a www.studentweb.hu - felhasználói által, az oldal használata során megadott és ezáltal a weboldal üzemeltetője (Student Szilvia e.v. adószám: 68268374-1-41; nyilvántartási szám: 51498940) által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.studentweb.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A látogatók adataikat önkéntes hozzájárulással Student Szilvia német nyelvtanár német nyelvórái illetve német nyelvvizsgák iránti érdeklődés során adhatják meg, az adatokhoz az adatkezelő e-mailben vagy telefonon kapott megkeresések során juthat. Az adatkezelő birtokába jutott személyes adatokat egyrészt a kapcsolattartáshoz, másrészt az adatkezelő által végzett oktatási tevékenységről kiállítandó számlák kiállításához használja. A studentweb.hu oldalon nincsen regisztrációs lehetőség, nincsen hírlevél küldés, az oldalon keresztül Student Szilvia nem küld e-mailben ismeretterjesztő üzeneteket illetve nem folytat közvetlen e-mail formában történő megkeresést ajánlatok küldése céljából. Az oldalba nincsen beépítve forráskódba ágyazott követőkód, az oldalon keresztül nem végzek remarketing tevékenységet, nem végzek az oldal látogatóiról profilalkotást, nem alkalmazok saját konverziókövetést, nem állok kapcsolatban Mailchip szolgáltatóval, nem használok cloud alapú rendszert az adatok tárolására illetve nem végzek viselkedés-alapú online marketing tevékenységet.

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
c) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelő megnevezése: Student Szilvia E.V. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1023 Budapest, Gül baba utca 30.
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: szilvia.student@studentweb.hu; info@studentweb.hu
tel: +36 (20) 435 8867
honlap:www.studentweb.hu
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamint a személyes adatok védelméről szóló EU jogszabály (GDPR) alapján az érintett hozzájárulása
Adatkezeléssel érintettek köre: Student Szilvia által tartott német nyelvórák iránt érdeklődők illetve nyelvórán résztvevők
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a kapcsolatfelvétel során (regisztrációs lehetőség nincsen a weboldalon) kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és nyelvóra időpontjának egyeztetés
Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás az adatkezelő által

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a kapcsolattartáshoz és nyelvóra egyeztetéshez azonban elengedhetetlen). A www.studentweb.hu oldalon nem található regisztrációs vagy kapcsolati űrlap. Az adatok megadása a felhasználó által írt e-mailben történik. A felhasználó által megadott adatok általában a következők:
  • a felhasználó neve “Vezetéknév és Keresztnév” - aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
  • e-mail címe “E-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, nyelvóra egyeztetés
  • számlázási név és számlázási cím” - cél: számla kiállításához szükséges adatok megadása,
  • telefonszáma “Telefonszám” - nem kötelezően megadandó adat– cél: kapcsolatfelvétel telefonon

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI, SZÁMLÁZÁSI ÉS KÖNYVELÉSI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:
WebDream Magyarország Kft. (1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.)
Adószám: 14546969-2-41

Appsol Zrt. (1024 Budapest, Forint utca 4.)
Adószám: 23597389-2-41

Cristal Heart Kft (1213 Budapest, Hollandi út 177.)
Adószám: 23748152-1-43

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A megadott adatokat határozatlanideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:
Nem történik adattovábbítás.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:
Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap:http://naih.hu

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:
Amikor Ön a www.studentweb.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A www.studentweb.hu weboldalon használt cookie-k (sütik) nem tárolnak személyes adatokat a látogatókról, nem tudják konrétan beazonosítani a látogatókat, azok IP címét is csak részben rögzítik.
2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A www.studentweb.hu oldalon nincsen regisztráció, a látogató által, kapcsolatfelvétel céljából megadott e-mail címre az Adatkezelő reklámot tartalmazó levelet nem küld. Az e-mail címeknek nem történik marketing célú felhasználása.

Keresés

Keresés

Honlap ajánlás

Ha tetszik honlapunk, ajánld barátaidnak!
Katt ide!